ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅರ್ಚಕರ – ಆಗಮೀಕರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿವಂತರ ಒಕ್ಕೂಟ
Karnataka Archakara, Agamikara & Upadhivanthara (Priests) Sangha

 

ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡು ರಾವ್  |  Shri Dinesh Gundu Rao
ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  |  State President

 

ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ. ಎಸ್. ಎನ್. ದೀಕ್ಷಿತ್  |  Vidwan K S N Dikshit
ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  |  General Secretary

 

Launch of Archaka Okkuta Website – 5th May 2020

Updates Coming soon…

Designed & Developed by Culkey Foundation